PF 2024

Každý rok na Poznej OKIN Facility nacházíte vánočně-novoroční anketu. Letos jsme udělali výjimku a požádali jsme naše regionální ředitelky a ředitele o osobní přání OKIN Facility do nového roku.

Every year on Poznej OKIN Facility you can find Christmas and New year's surveys. This year we made an exception and asked our regional directors what they wish OKIN Facility for the year 2024.

Zdeněk Kulhánek

Ředitel české pobočky/Country director Czech republic

Celé naší skupině bych popřál do nového roku především pevné zdraví v podobě pokračujícího růstu a stability, kopu štěstí spočívající ve stále nových a perspektivních příležitostech k rozvoji našich služeb a trvalou spokojenost nejen na straně našich klientů, ale i všech našich zaměstnanců.
Přeji nám všem, abychom do nového roku vstoupili s odhodláním, optimismem a pozitivní energií. Věřím, že nás všechny společně čeká skvělý a úspěšný rok.

I would like to wish our entire group in the new year mainly good health in the form of continued growth and stability, a lot of happiness consisting in new and promising opportunities to develop our services and lasting satisfaction not only on the part of our clients, but also of all our employees.
I wish all of us to enter the new year with determination, optimism and positive energy. I believe we all have a great and successful year ahead of us together.

Zdeněk Kulhánek

Borislav Nankinski

Ředitel bulharské pobočky/Country director Bulgaria

Přeji OKINu úspěšný rok 2024! Ať máme dobré prodejní výsledky, udržíme si stávající klienty a získáme nové, ať máme i nadále skvělý provoz a usměvavé, šťastné, zdravé a cílevědomé zaměstnance.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje bulharský tým.

I wish to OKIN better new 2024 year! To be with good performance in sales, keep the clients, excellent operations, satisfied clients, smiling, happy, healthy and purposeful employees!
Merry Christmas and Happy New Year from OKIN BG Team.

Borislav Nankinski

Olga Maletská

Ředitelka ukrajinské pobočky/Country director Ukraine

Vážení kolegové,
V tento předvánoční čas bych Vám ráda poděkovala za Vaši práci, snahu, píli a odhodlání. Přeji Vám krásné Vánoce, pevné zdraví, mnoho štěstí, rodinné pohody a nový rok plný úspěchů v pracovním i osobním životě!
Naší firmě bych ráda popřála v novém roce hodně úspěchů, šikovných a spokojených zaměstnanců, kolegů motivovaných zavádět inovace do našich služeb, přinášejících nové nápady a objevy, a usměvavý tým ochotný vždy pomoci. Přeji nám všem radost z dobře odvedené práce, více hrdosti na výsledky, a více nových a spokojených klientů do dalších dlouhých let! Ať se nám všem daří v roce 2024!
Olga Maletská a ukrajinský tým

Dear colleagues,
In this time before Christmas, I would like to thank you for your work, effort, diligence and determination. I wish you a merry Christmas, good health, lots of happiness, family well-being and a new year full of success in your work and personal life!
I would like to wish our company a lot of success in the new year, skilled and satisfied employees, colleagues motivated to introduce innovations in our services, bringing new ideas and discoveries, and a smiling team always willing to help. I wish all of us joy from a job well done, more pride in the results, and more new and satisfied clients for many years to come! Good luck to all of us in 2024!
Olga Maletská and OKIN FACILITY UA team

Olga Maletska

Ioana Epure

Ředitelka rumunské pobočky/Country director Romania

Jak se rok chýlí ke konci, chci vás všechny pochválit za vaši tvrdou práci a obětavost. Vaše profesionalita a odborné znalosti pomohly našemu týmu dosáhnout skvělých věcí. Děkujeme všem za vaši snahu během roku. Kéž tento vánoční čas přinese vám a vašim blízkým hodně štěstí a míru. Šťastné svátky!

As the year comes to an end, I want to commend all of you on your hard work and dedication. Your professionalism and expertise have helped our team achieve great things. Thank you all for your efforts during the year. May this Christmas season bring an abundance of happiness and peace to you and your loved ones. Happy Holidays!

Ioana Epure and Team

Milan März

Ředitel slovenské pobočky/Country director Slovakia

OKIN Facility bych do roku 2024 popřál určitě růst a prosperitu, dále klienty, kteří ocení kvalitu a profesionalitu našich služeb a v neposlední řadě ten správný okiňácký tým s pozitivní energií.
A protože OKIN to jsou hlavně zaměstnanci, tak těm přeji, ať je, spolu s jejich blízkými, obklopuje zdraví a štěstí.

I would definitely wish OKIN Facility growth and prosperity in 2024, as well as clients who will appreciate the quality and professionalism of our services and, last but not least, the right „Okin team“ with positive energy.
And since OKIN is made by employees, I wish them, together with their loved ones, health and happiness.

Milan März

Tomáš Ammer

Ředitel polské pobočky/Country director Poland

Milí kolegové v OKIN Facility,
s úctou vzpomínám na minulý rok a s očekáváním vstupuji do roku 2024. Přeji nám všem, abychom mohli prožít optimistický rok, který nám přinese mnoho úspěchů a prosperujících projektů.
Věřím, že každý z nás bude i nadále klíčovým hráčem v budování naší společné budoucnosti. Přeji, aby každý váš krok směřoval k dosažení firemních cílů a zároveň přinesl osobní rozvoj a profesní růst.
Přeji vám také, abyste v osobním životě nalézali pohodu a štěstí.

Dear colleagues at OKIN Facility,
I look back on the past year with respect and enter 2024 with anticipation. I wish us all to experience an optimistic year that will bring us many successes and prosperous projects.
I believe that each of us will continue to be a key player in building our common future. I wish that every step you take is aimed at achieving company goals and at the same time brings personal development and professional growth.
I also wish you to find well-being and happiness in your personal life.

Tomáš Ammer